Centrum 3D objemové anemometrie (COLA)

V roce 2015 se podařilo vybudovat pracoviště 3D objemové anemometrie COLA – Centrum Objemové Laserové Anemometrie. Pracoviště bylo vybudováno za značné podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost oppk.cz.

Název projektu: Centrum 3D objemové anemomterie
Registrační číslo projektové žádosti: CZ.2.16/3.1.00/21569

 

Aerodynamický tunel, V3V PIV systém a CTA jsou připraveny pro tvoji disertační, diplomovou a bakalářskou práci nebo vědecko-výzkumný projekt. Neboj se a přijď pracovat s nejmodernější měřicí technikou.

Témata oborových projektů TZSI 2014/2015

Vybrané téma si necháte potvrdit vedoucím tématu do přihlašovacího formuláře, který musíte odevzdat nejpozději při zápisu do LS 2014/2015.

Přihlašovací formulář si můžete vyzvednout u paní Putnové na Oddělení studijním nebo je ke stažení na adrese: http://pruznost.unas.cz/op_tzsi.pdf

Témata:

Číst dále ›

Státní závěrečná zkouška a obhajoba bakalářských prací 3.7.2014

Dnes úspěšně složilo státní závěrečnou zkoušku 5. studentů bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Státní závěrečná zkouška se zahájila obhajobou bakalářské práce. Při obhajobě studenti nejprve krátce prezentovali svou práci a poté po přečtení hodnocení vedoucího práce a posudku oponenta se studenti vyjádřili k připomínkám oponenta a vedoucího práce a odpovídaly na dotazy členů komise. Přehled jednotlivých prezentací je uveden níže s možností si danou prezentaci prohlédnout.

Přehled prezentací obhajovaných bakalářských prací:

Martin Brada – Veterné elektrárny s vertikální osou rotace

 

brada_pic

 

Anna Fořtová – Modelování nestacionárního proudění pro systém s místní a třecí ztrátou

 

fortova_pic

 

Ondřej Horváth – Měření proudového pole v modelu cévního aneurysmatu metodou PIV

 

horvath_pic

 

Michal Šochman – NOVÉ TRENDY V OBLASTI PŘÍMÉ VZDUCHOVÉ KONDENZACE

 

sochman_pic

 

Jakub Suchý – Analytický výpočetní model větrné turbíny s vertikální osou rotace

suchy_pic

Dny otevřených dveří 5. 2. 2014

 Fakulta strojní otevřená zájemcům o studium

Den otevřených dveří v roce 2014 pro zájemce o studium v akademickém roce 2014/2015 pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dne 5. 2. 2014  (středa)   –  Začátek v 9:00

Sraz  před posluchárnou D 256 (2. patro) v budově Fakulty strojní v Praze 6-Dejvicích, Technická 4 

Program :

9:00 – 10:00     Prezentace ústavů Fakulty strojní na stáncích

10:00 – 11:00      Představení Fakulty strojní v posluchárně D256

od   11:00      Prohlídka pracovišť Fakulty strojní

V první části programu si zájemci mohou prohlédnout stánky jednotlivých ústavů Fakulty strojní ve vestibulu fakulty a v 2. patře před posluchárnou D266.

Ve druhé části programu  budou návštěvníci informováni o tom, proč studovat právě na ČVUT v Praze – Fakultě strojní a o perspektivách uplatnění absolventů této fakulty v praxi. Zájemcům o studium představí jejich perspektivy po úspěšném dokončení studia na Fakultě strojní zástupce vybraného významného průmyslového podniku. V dalším programu budou seznámeni s formami studia, se studijními programy a podmínkami přijetí ke studiu. Přednášející budou rovněž odpovídat na dotazy z pléna.

Ve třetí části programu budou zájemci rozděleni podle své plánované studijní orientace do menších skupin, které navštíví vybrané laboratoře, kde je studenti doktorského studijního programu a pedagogové fakulty seznámí se zaměřením příslušných laboratoří, poskytnou jim odborný výklad a rovněž odpoví na případné dotazy.

Jako připomínku atmosféry minulých DOD, které se na naší fakultě konaly přikládáme malou fotogalerii.

Navštivte naši laboratoř Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky 12112.

Můžete se zblízka podívat na:

– laboratorní úlohy

– dílny s NC stroji

– aerodynamické tunely

– chladicí věž

– tlakové nádoby s kompresorem

Rozvrh – 3. ročník kombinovaného studia TZSI a STR 2013/2014

R O Z V R H

pro 3. ročník kombinovaného studia TZSI a STR

– letní semestr – akademický rok 2013/14

  rozvrh2014TZSISTR

Výuka se koná vždy v úterý v posluchárně T4:C2-337, Praha 6, Technická 4.

Soustředění z KC probíhají v učebně T4:A2-442a.

 

Konzultace jsou nepovinné, soustředění (označená  – s.) povinná.

 

ČMS2        … Části a mechanismy strojů II.                           12/0  zk

KC             … Konstrukční cvičení                                          0/14  z

ESP            … Elektrické stroje a pohony                                8/6     z, zk

PHTH        … Přenos hybnosti, tepla a hmoty                        12/4   z, zk

AŘ             … Automatické řízení                                            12/8  z, zk

MEP          … Management a ekonomika podniku                8/8     z, zk

 

Následující předměty nejsou rozvrhované, student(ka) se domluví na příslušném ústavu, kde bude končit svá bakalářská studia.

 

OP              … oborový projekt                                                 0/6     kz

PREP        … prezentace projektu                                          4/sem  z

BP              … bakalářská práce                                               0/0     z                               

DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. – Diplmové práce (2014)DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

Témata diplomových prací pro rok 2013/2014 vypsané společností DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

1. Návrh vysokootáčkové kondenzační parní turbiny 45MW s přihříváním páry pro spalování biomasy.
(úloha pro 1 studenta)
2. Návrh modernizované parní turbiny 330 MW s přihříváním páry pro nadkritický uhelný blok do stávající strojovny s původní turbinou typu K300.
(úloha pro 2 studenty)
3. Návrh jednotělesové kondenzační parní turbiny 70 MW bez přihřívání páry pro spalovnu odpadů s výstupem do vzduchem chlazeného kondezátoru.
(úloha pro 1 studenta)
4. 3D numerický výpočet proudění v kompletním stupni experimentální parní turbíny T1MW – vliv geometrie a proudových parametrů na účinnost.
(úloha pro 1 studenta)
5. 3D numerický výpočet proudění v modelu axiálního výstupního hrdla turbíny ŠKODA a porovnání s 3D výpočty stejného typu hrdla na díle.
(úloha pro 1 studenta)
6. Experimentální ověření vlastností proudění v nízkotlakém výstupním hrdle turbíny ŠKODA.
(úloha pro 1 studenta)
7. Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon ve Doosan Škoda Power.
(úloha pro 1 studenta)
8. Využitelnost a funkčnost měřícího zařízení ZEISS v Doosan Škoda Power.
(úloha pro 1 studenta)

Kromě výše uvedených témat je možné si ve společnosti domluvit individuální téma diplomové práce. V případě zájmu kontakt emailem na filip.hodr@doosan.com.

Diplomové a Doktorské práce pro rok 2014 – Laboratoř nestacionárního proudění a hemodynamiky

Diplomové práce

  • Modelování proudu tekutiny ve vybraných částech kardiovaskulárního systému (1. stenóza, 2. anerysma, 3. bifurkace, 4. anastomóza)
  • Nestacionární proudění tekutiny vybranými částmi kardiovaskulárního systému.
  • Kardiovaskulární systém s hlediska hydrodynamiky.

Doktorská práce

  • Ztráty energie v nestacionárním proudu tekutiny.
  • Energy losses in the non-stationary fluid flow.

Práce budou vypracovány s podporou rozvojového centralizovaného projektu 2013 “Virtuální pacient – modely a simulátory pro výuku medicíny a biomedicínského inženýrství (C28_3)”.

Laboratoř nestacionárního proudění a hemodynamiky
V laboratoři probíhá modelování a experimentální výzkum jednorozměrného nestacionárního proudu tekutiny. Laboratoř je vybavena moderní měřicí technikou a jsou zde instalovány unikátní měřicí tratě.

Oborový den 2013Departmens day 2013

V letošním roce proběhl Oborový den, který je určen k prezentaci oborů navazujícího magisterského studia,  a to zejména studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu TZSI ale také studentům zbývajících bakalářských studijních programu. Oborový den se uskutečnil ve středu 30. října 2013 v Dejvicích.

Stánek Ú12112

Stánek Ú12112

Letáčky

Letáčky

Model Aerodynamického tunelu

Model Aerodynamického tunelu

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky – Ú12112

Ústav Mechaniky tekutin a termodynamiky Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní  je jedním z předních českých vědeckovýzkumných pracovišť v oblasti mechaniky kontinua. Kromě výuky předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu se věnuje především výzkumu a vývoji v oblasti aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích), sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky), hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy) a problematice nadzvukového proudění.

Prakticky ve všech zmiňovaných odvětvích je výzkum prováděn jak na základě grantových prostředků, poskytnutých některou z grantových agentur případně přímo z prostředků jednotlivých ministerstev, tak formou zakázkového výzkumu ve spolupráci s partnery z aplikační sféry.

Výuka předmětů v bakalářském a magisterském studijním programu

V bakalářském studiu zajišťuje Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky výuku dvou hlavních předmětů, „Mechanika tekutin“ a „Termomechanika“, které tvoří závěr základního studia a jsou navštěvovány všemi studenty fakulty. V této etapě studia je také pravidelně vypisována řada volitelných předmětů, jako například „Nestacionární proudění a hemodynamika“, „Malé vodní turbíny“, „Dějiny techniky – letectví“, „Praktická aerodynamika“, „Experimentální mechanika tekutin a termomechanika“ a mnohé další.

V navazujícím magisterském studijním programu pak spolu s Ústavem mechaniky působí Ústav především v oboru Aplikovaná mechanika. Cílem oboru Aplikovaná mechanika je výchova studentů teoretického a experimentálního zaměřeni pro výpočtové, vývojové a výzkumné práce v nejrůznějších strojírenských oborech. Jako příklad lze uvést tepelné motory a zařízení, lopatkové stroje, dopravní techniku apod.

Řešené studentské projekty v rámci bakalářských prací

Za posledních několik let byla na ústavu řešena řada bakalářských a diplomových prací zaměřených do Aerodynamiky, Termodynamiky, Hemodynamiky i Numerického modelování. A řada dalších, jako např. „Modelování stenóz cévního systému“, „Návrh a konstrukce Herónovy fontány“, „POD rekonstrukce proudového pole s využitím dat z CFD výpočtů“, „Modelování proudu tekutiny v bifurkaci “  atd.

VrtuleAerodynamický túnelNávrh chladicího okruhu pro projekt studentské elektro-formule

Padakový kluzákHemodynamikaTest leteckého profilu

Top