Rámcové tematické oblasti diplomových (doktorských) prací Centrum výzkumu Řež s.r.o. (školní rok 2012/2013)Masters Theses at Centrum výzkumu Řež s.r.o.for academic year 2012/2013

Pro další komunikaci s našimi vědeckými pracovníky využijte, prosím kontakt:

Ing. Miroslav Hrehor

Email: hre@cvrez.cz
Tajemník RSVŠ
Tel.:26617 3432
Mobil: 602509722

Témata:


Útvar

Téma

Garant
8100

Sekce: Konstrukce a výroba

8140

Odd.: Spouštění  a experimenty

Analýza termohydraulických procesů ve fúzních experimentálních zařízeních výzkumného reaktoru LVR-15 Ing. O. Zlámal

Ing. T. Klabík

8300

Sekce: SUSEN

8310

 Odd.: technologické okruhy

Návrh experimentálního technologického okruhu pro výzkum termohydraulických jevů v oblasti pod víkem sodíkem chlazeného rychlého reaktoru Ing. L. Vála, Ph.D.
8320

 

 

Odd.: Strukturální  a systémová diagnostika

Lokalizovaná deformace a IASCC oceli 08Ch18N10T Ing. J. Michalička

RNDr. J. Kočík, CSc.

 

 

Aspekty degradace austenitických ocelích ozářených neutrony
Formace radiačně indukovaných precipitátů v austenitických ocelích vnitřních vestaveb jaderných reaktorů. Vliv teploty, radiační dávky a chemického složení.
Vliv niklu na radiační poškození materiálů TNR s výskytem „late blooming“ fáze RNDr.M.Brumovský,CSc.

 

Problematika predikce radiačního poškození materiálů TNR pro prodlouženou životnost
Role radiačního zkřehnutí materiálů TNR na hodnocení jejich životnosti
Kompatibilita konstrukčních materiálů jaderných elektráren Gen IV k prostředí chladiva těžkých tekutých kovů RNDr. Anna Hojná

 

Radiací stimulované korozní praskání
Lokalizovaná deformace a IASCC oceli 08Ch18N10T Ing. J. Michalička

RNDr. J. Kočík, CSc.

Aspekty degradace austenitických ocelích ozářených neutrony
Formace radiačně indukovaných precipitátů v austenitických ocelích vnitřních vestaveb jaderných reaktorů. Vliv teploty, radiační dávky a chemického složení.
Vliv niklu na radiační poškození materiálů TNR s výskytem „late blooming“ fáze RNDr.M.Brumovský,CSc.

 

Problematika predikce radiačního poškození materiálů TNR pro prodlouženou životnost
Role radiačního zkřehnutí materiálů TNR na hodnocení jejich životnosti
8500

 

 

Sekce: Reaktorové služby

Chemické režimy na elektrárnách typu VVER (440 a1000) – komplexace Ing. K. Vonková

 

Dekontaminace – vliv organických kyselin na rekontaminaci – rozbor analýz
8510

 

Odd.: Inovace technologických okruhů

Sorpce a desorpce oxoaniontů kovů na selektivních sorbentech Ing. P. Kůs

 

Studium sorpce kovů z dekontaminačních roztoků na katexech
Studium sorpce aniontů na anexu nukleární čistoty v prostředí kyseliny borité
Odstranění nežádoucích látek z roztoku kyseliny borité za použití reverzní osmozy a UV lampy Ing. P Kůs
Ing. K.Lysáková
Stanovení aniontů pomocí iontové chromatografie v prostředí kyseliny borité Ing. P. Kůs

 

Chemické režimy na smyčkách typu BWR – rozbor analýz
Vyhodnocení vodního hospodářství reaktoru LVR-15
Analýza současného stavu inspekcí palivových souborů na jaderných elektrárnách ve světě Ing. M. Mikloš, Ph.D

Ing. M..Malá

Hodnocení stavu pokrytí při opravách palivových souborů Ing. M. Mikloš, Ph.D

 

Analýza současného stavu oprav palivových souborů na jaderných elektrárnách ve světě
Konstrukční materiály pro plynem chlazené pokročilé reaktory a koroze těchto materiálů v prostředí plynného chladiva Ing. J. Berka, Ph.D.
Návrh měření a vyhodnocování ohybu, zkrutu a délky palivových souborů VVER v podmínkách JE Temelín Ing. M. Mikloš, Ph.D.

Ing. M.Malá“

8530

Odd.: Neutronová fyzika

Návrh kolimátoru pro měření axiálního rozložení štěpných produktů v palivovém proutku v okolí distanční mřížky Ing. M. Švadlenková, CSc.
Výpočty pro zařízení pro ozařování ve vysokoteplotním heliu na reaktoru LVR-15 Ing.M.Koleška
Výpočty neutronového a/nebo fotonového spektra u trubky primárního okruhu (pro on-line měření vody PO) Ing.Z,Lahodová
Analýza a porovnání neutronového spektra v experimentálních zařízeních výzkumného reaktoru LVR-15 s neutronovým spektrem fúzního reaktoru Ing. M. Marek

Ing. R.Všolák

Výpočet a experimentální ověření poproutkové distribuce v modelu VVER-1000 na reaktoru LR-0 Ing. M. Košťál

 

Možnosti využití štěpných produktů krátkého poločasu rozpadu ke stanovení distribuce výkonu
Návrh těsného stínění pro možnosti stanovení axiálního profilu štěpné hustoty
Možnosti absolutizace výkonu prostřednictvím dlouhodobějších štěpných produktů
Návrh metodiky stanovení absolutního výkonu benchmarku VVER-1000
Měření hustoty toku neutronů a fotonů v biologickém stínění
Měření hustoty toku neutronů a fotonů ve vnitřních částech aktivní zóny, zejména pak ve vnitřních vestavbách
Možnosti měření tepelných neutronů v maketě biologického stínění VVER-1000
Možnosti propojení výsledků měření rozdílných spektrometrických tras (proporcionální a scintilační detektory)
Možnosti zvýšení odezvy ionizačních komor v oblasti biologického stínění na maketě VVER-1000
Vliv nehomogenity vnesené vytěsnitelem na transport rychlých neutronů v modelu bočního reflektoru benchmarku VVER-1000
Stanovení vlivu absorpčních elementů na monitory výkonu u reaktoru LR-0
Vliv změny spektra vnosem H3BO3 na odezvu monitorů výkonu
Odhad vlivu Cd pokrytí detektoru tepelných neutronů umístěné v suchém kanále na reaktivitu
Aplikace metody Monte Carlo na neutronické výpočty na reaktoru LR-0
Vývoj provozní metodiky pro testování a kalibraci neutronových apatur PMV/NVO (voltampérové, počítací, diskriminační charakteristiky, kompenzace nelinearit, navázání rozsahů)
Vliv gama složky na odezvu používaných detektorů (RJ1300, RMS) v závislosti na historii tepelného výkonu

 

8600

Sekce: Podpora SÚJB

Výpočty termohydraulických systémů – Bezpečnostní termohydraulické analýzy projektových událostí jaderného bloku s tlakovodním reaktorem (VVER, PWR) – Užití výpočtových kódů RELAP5 a TRACE Ing. M. Kynčl
9060

Úsek: vědeckého ředitele

Výpočet fotonového spektra v okolí reaktoru LVR-15, analyzovat výsledné spektrum z hlediska promt gama Ing. J. Kysela, CSc.

 

Stanovení teploty v ozařovacích pouzdrech pro produkci technických zářičů 192Ir, 60Co
Výpočet produkce 99Mo ze štěpení 235U v LEU
Vliv dekontaminace na chování korozních vrstev primárního okruhu tlakovodních reaktorů
Externí Vývoj cen na společném česko-slovenském denním trhu s elektřinou Miroslav Marvan

 

Analýza algoritmů, cen elektřiny a likvidity trhů s elektřinou na energetických burzách a to zejména futures v ČR (PXE), Německu (EEX)
Analýza algoritmů použitých na společném česko-slovenském denním trhu s elektřinou s algoritmy na denním trhu s elektřinou použitými na pařížské European Power Exchange