Rámcové tematické oblasti diplomových (doktorských) prací ÚJV Řež a.s. Masters Theses at ÚJV Řež s.r.o.for academic year 2012/2013

Pro další komunikaci s našimi vědeckými pracovníky využijte, prosím kontakt:

Ing. Miroslav Hrehor

Email: hre@cvrez.cz
Tajemník RSVŠ
Tel.:26617 3432
Mobil: 602509722

Témata:

Útvar

Téma

Vedoucí
(konzultant)

2200

Divize: Jaderná bezpečnost a spolehlivost

2201

Odd.: Reaktorová fyzika, podpora palivového cyklu

Stanovení homogenizovaných účinných průřezů pro nenásobivé prostředí a jejich parametrizace v závislosti na provozních datech

R. Vočka

Příprava homogenizovaných účinných průřezů pomocí různých nástrojů (Hélios, Scale, Serpent …) a jejich porovnání.

F. Havlůj

Efektivní a robustní návrh palivových vsázek jaderného reaktoru VVER-1000 jako vícekriteriální optimalizační problém s omezujícími podmínkami

M. Kvasnička

Akcelerace neutronických řešičů metodami paralelizace (GPU/multiCPU)
Parametrizace, resp. obecná aproximace dat a modelů metodami „vložených modelů“ v reaktorové fyzice

2202

Odd.: Bezpečnostní analýzy

Bezpečnostní termohydraulické projektové a nadprojektové analýzy jaderného bloku s reaktory PWR (VVER)

J. Macek

Termohydraulická analýza přechodového procesu nebo havárie (např. ztráta chladiva – LOCA, výpadky cirkulačních čerpadel, úniky chladiva na sekundární straně parního generátoru) pro reaktor PWR (VVER). Projektové havárie – konzervativní předpoklady.
Termohydraulické analýzy pomocí CFD výpočetních programů. (např.Analýza míšení chladiva v reaktorové nádobě při nesymetrické změně teplot, nebo koncentrace boru).
Ověření výpočetního programu na naměřeném experimentu na integrálním stendu (model jaderného bloku).
Bezpečnostní analýzy ochranné obálky jaderné elektrárny. Analýza průběhu tlaku při úniku chladiva z primárního či sekundárního okruhu.
TH Analýza palivového souboru – kazety pomocí detailního výpočetního programu při vybraném přechodovém procesu.
Analýza míšení chladiva v reaktorové nádobě při nesymetrické změně teplot, nebo koncentrace boru.
Zahrnutí neurčitostí vstupních dat pro analýzy vybraných bezpečnostních analýz (statistické vyhodnocení výsledků)

2203

Odd.: Diagnostika a radiační bezpečnost

Využití pokročilých ICT nástrojů pro sledování a řízení provozu  JE

J. Svatek

Validace měření teploty chladiva na výstupu z aktivní zóny reaktorů

J. Machek

Validace měření neutronového toku v aktivní zóně reaktorů
Vliv (nových) doporučení ICRP a IAEA na legislativu ČR v oblasti radiační ochrany a podmínky pro jejich zavedení

H. Husťáková

Hodnocení dynamiky mechanického chování tlakové nádoby, vnitřních částí a paliva reaktorů VVER na základě zpracování a vyhodnocení dostupných masivů dat diagnostických a provozních snímačů

P. Stulík

2205

Odd: Těžké havárie a termomechanika

Výpočtové modelování palivových proutků v provozních, abnormálních provozních a havarijních stavech
lehkovodních jaderně-energetických reaktorů.

M. Valach

Matematicko-fyzikální modely poškození, porušení a dezintegrace jaderného paliva.
Vyhodnocování a použití unikátních experimetnálních výsledků mezinárodních ozařovacích experimentů.

2206

Odd: Spolehlivost a rizika

Aplikace moderních pravděpodobnostních metod hodnocení bezpečnosti provozu JE

S. Husťák

Kvalifikace bezpečného a spolehlivého software pro kritické aplikace v jaderné energetice

J. Sedlák

Metody modelování spolehlivosti dynamických soustav

J. Sedlák

Lidský faktor jako důležitý prvek bezpečnosti provozu JE

J. Kubíček

2207

Odd: Reaktorové technologie

Hodnocení bezpečnosti rychlého reaktoru chlazeného heliem

L.Bělovský

2300

Divize: Integrita a technický inženýring

Expertní hodnocení životnosti tlakové nádoby reaktoru

M. Brumovský

2301

Odd.: Hodnocení pevnosti a životnosti

Výpočty armatur programem VAP

P. Stíbal

2302

Odd.: Strukturní vlastnosti a koroze

Hodnocení provozu parogenerátoru

S. Cipra

2305

Odd.: Radiační chemie a kvalifikace na prostředí

Hodnocení životnosti polymérů.

V. Plaček

Nové trendy v oblasti diagnostiky elektrických kabelů včetně jejich využití.

Stárnutí kabelů na jaderných elektrárnách. Stanovení dielektrických vlastností kabelů stárnutých při ekvivalentní teplotě dosažené buď zvýšenou teplotou okolí nebo kombinací zvýšené teploty a průchodem proudu

2308

Odd.:Kvalifikace nedestruktivních kontrol

Verifikace UT včetně degradačních mechanismů

L. Horáček

Využití počítačového modelování v předprovozních a provozních kontrolách pro dlouhodobý provoz

 

2400

Divize: Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady

Modelování interakcí zdrojového členu

A. Vokál

Vývoj a aplikace transportně geochemických modelů
Hodnocení sorpčních a difúzních procesů v horninovém prostředí
Koroze materiálů v prostředí  hlubinného úložiště

2401

Odd.:Fluorová chemie

Fázové rovnováhy fluoridových tavenin

J. Uhlíř

Extrakce lanthanoidů kapalnými kovy z  fluoridových tavenin

Extrakce uranu kapalnými kovy z fluoridových tavenin

Elektrochemické charakteristiky fluoridových tavenin            alkalických kovů a kovů alkalických zemin

Palivové cykly reaktorů3. a4. generace

Vliv transmutačních technologií na minimalizaci radioaktivních odpadů

2403

Odd.: Odpadové technologie

Problematika technologie zpracování a úpravy radioaktivních odpadů

P. Sázavský
T. Otcovský

 

Separace vybraných radioizotopů (radiocesia) z prostředí alkalických boritanů

P. Sázavský
P. Selucký

Studium exotermních jevů při bitumenaci radioaktivních odpadů

T. Otcovský
P. Sázavský

Studium chování systému oxidů uranu, zirkonia a železa (CORIA) za extrémně vysokých teplot v modelovém průběhu těžkých havárií.

P. Sázavský
M. Kiselová

2404

Odd.: Centrum nákládání s radioaktivními odpady

Pokročilé dekontaminační metody

J. Podlaha

Nedestruktivní charakterizace radioaktivních odpadů

K. Svoboda

Aplikace emisní a prozařovací počítačové tomografie v oblasti nedestruktivní charakterizace velkoobjemových radioaktivních materiálů.

2405

Příprava perspektivních radionuklidů pro cílenou terapii

Z. Málek

Studium chelatačních činidel vhodných pro tvorbu radioimmunokonjugátů

 

2500

Divize: Energoprojekt Praha

2501

Odd.: Projekce – obor jaderný

Technicko – ekonomická analýza různých metod zpracování a úpravy RAO z JE ve vazbě na možnosti uložení v ČR

V. Talla

Koncepce demontáží při vyřazování JE Temelín z provozu se zaměřením na komponenty primárního okruhu

J. Tarasová

2502

Odd.:Projekce – obor strojní

Energetické využití biomasy

Z. Vlček

Kondensační systémy JE
Regenerační systémy JE
Kondensační turbiny pro nadkritické bloky
Napájecí systém PG (kotle)
Parní turbiny s nadkritickými parametry

Z. Hrdina

Parní turbiny pro třítlaký paraplynový cyklus
Integrované oběhy se spalováním kyslíku

T. Dupal

2503

Odd.: Projekce – obor elektrotechnický

Dynamická stabilita vyvedení výkonu bloku JE s různým systémem buzení a regulace turbosoustrojí

J. Anděl

Provozních oblastí P-Q jaderného bloku, generátoru a vlastní spotřeby při různých způsobech regulace napětí
Návrh evolučního základního elektrického schématu jaderného bloku a jeho technické a spolehlivostní posouzení

Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových i nadprojektových havárií s respektováním podmínek po události „Fukushima“.

2503

Návrh základního elektrického schématu paroplynové elektrárny velkého výkonu.

J. Anděl

Aplikace principu ochrany do hloubky v elektrických systémech jaderné (nebo konvenční) elektrárny.

2900

Divize: Radiofarmaka

Vývoj radiofarmak na bázi protilátek a peptidů

V. Viklický
L. Marešová

2901

Odd.: SPECT Radiofarmaka

Vývoj kitů

J. Prokop

2902

Odd.: PET Radiofarmaka

 

Vývoj PET radiofarmak

J. Kadeřávek
V. Chyba