ACC (TAČR ALFA)

Název projektu: Systémy příme vzduchové kondenzace v energetickém průmyslu

Číslo projektu: TA04020984

Dotačný program: TAČR ALFA

Uchazeč: FANS, a.s.

Další účastník: ČVUT v Praze, fakulta strojní

Zahájení řešení: 2014

Ukončení řešení: 2017

Cíle řešení projektu:

Předkládaný projekt reaguje na rychle se měnící potřeby celosvětového trhu s dostupnými technologiemi využívanými při výrobě elektrické energie a to především na straně studeného konce parní turbiny. Zatímco historicky bylo pro chlazení energetických celků využíváno především chlazení výparné, sílí v současné době tlaky na přechod ke způsobům založeným na použití křížoproudých výměníků, nebo přímých vzduchových kondenzátorů. Právě v oblasti přímé vzduchové kondenzace pak došlo v spolední době celosvětově k přechodu od klasického trubkového svazku v podobě soustavy kruhových žebrovaných trubek k systému označovanému běžně jako single-row (jedná se o svazek sestavený z oválných trubek, které jsou mezi sebou pevně spojeny pomocí jejich žebrování). Aby bylo možné ze strany žadatele projektu tento celosvětový trend sledovat, je nejprve nutné vybudovat dostatečně silné vědomostní zázemí, které umožní implementovat tyto nové systémy do konkrétních investičních celků budovaných po celém světě. Hlavním cílem projektu je tedy za přispění odborníků z jednotlivých partnerských pracovišť (FANS, a.s., ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Fakulta stavební) rozšířit portfolio žadatele o nové výrobky a služby spojené s přímou vzduchovou kondenzací vodní páry. Návrh řešeníprojektu pak předpokládá komplexní přístup k celé problematice počínající koncepčním umístěním a zapojením kondenzátorů v energetických celcích, přes aerodynamické a termodynamické návrhy, až po pevnostně dynamickou analýzu nosných konstrukcí. Je zřejmé, že takto globálně pojaté zadání nelze řešit pouze v rámci jednoho úzce specializovaného pracoviště, ale je nutná synergie vědeckovýzkumného týmu složeného jak ze zástupců akademické sféry, tak ze zástupců průmyslového partnera. Hlavní cíl projektu tedynekončí pouze u návrhu nových zařízení, ale u vybudování excelentní vědeckovýzkumné platformy založené na úzké spolupráci jednotlivých partnerů projektu.

 
V rámci projektu byl vytvořen sowtware pro návrh přímích kondezátorů pro zíkaní lincence programu prosim kontaktujte: zdenek.sumara@fs.cvut.cz.

Top