Čerpací technika

Cíle studia

Seznámit studenty se základy problematiky dopravy kapalin za účelem jejího účelného, hospodárného, bezpečného a ekologicky nezávadného přemísťování.

Anotace

Předmět je přednostně určen studentům v navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství, obor Energetika.  Studenti se seznámí se základní problematikou provozu čerpadel v hydraulických systémech a metodikou řešení základních úloh čerpací techniky.

Osnova

 • Fyzikální vlastnosti kapalin.
 • Základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru čerpací techniky.
 • Laminární a turbulentní proudění newtonských kapalin v potrubí.
 • Základní prvky hydraulického systému a jejich účel.
 • Druhy potrubí používaného v čerpací technice.
 • Typy, druhy, provedení a provoz armatur potrubí a jejich charakteristiky.
 • Stanovení třecích a místních hydraulických ztrát v hydraulickém systému (potrubí, armatury, tvarové kusy).
 • Charakteristika potrubí a její změny.
 • Třídění, druhy, typy, vlastnosti a konstrukční koncepce čerpadel používaných v potrubních systémech čerpací techniky.
 • Parametry a charakteristiky čerpadel, měrné otáčky čerpadel.
 • Oblasti použití různých typů čerpadel, volba vhodného čerpadla pro daný případ čerpací techniky.
 • Problematika určení charakteristik hydrodynamických čerpadel (měření, změna obvodové rychlosti, čerpání kapalin s vysokou viskozitou, čerpání kapalin obsahujících částice pevné látky).
 • Charakteristika potrubí a čerpadla, provozní bod hydraulického systému.
 • Sériové a paralelní řazení potrubí a čerpadel v systému.
 • Způsoby řízení parametrů hydraulického systému.
 • Kavitace a protikavitační opatření v komponentech zařízení čerpací techniky.
 • Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.
 • Typické závady systémů čerpací techniky.

Studijní materiály

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7