Teoretická mechanika tekutin

Sylaby

  1. Vlastnosti tekutin; hustota – stlačitelnost, viskozita – reologie, povrchové napětí
  2. Statika tekutin; Eulerova rovnice, potenciál vnějších sil, tlaková pole za různých podmínek
  3. Kinematika tekutin; Lagrangeova a Eulerova metoda, Helmholtzův teorém – rozložení rychlosti v malém okolí, rychlostní pole a jeho mapovaní (proudnice, trajektorie atd.)
  4. Základní rovnice dynamiky tekutin v integrálním a diferenciálním tvaru; rovnice kontinuity, Cauchyho rovnice v napětích, konstitutivní rovnice, Navierovy Stokesovy rovnice, Eulerovy rovnice, Gromekova Lambova rovnice, Bernoulliova rovnice
  5. Rovinné potenciální proudění; rychlostní potenciál, proudová funkce, komplexní potenciál, superposice
  6. Osově souměrné potenciální proudění; rychlostní potenciál a proudová funkce v cylindrických a sférických souřadnicích, superposice
  7. Vířivé proudění; věty: Stokesova, Lagrangeova, Thomsonova, Helmholtzovy, Biot-Savartova. Osamělá vírova vlákna, dvojice vláken, vírové plochy, metoda singularit, teorie tenkého profilu, panelové metody
  8. Proudění vazkých nestlačitelných tekutin; exaktní řešení a přibližná řešení při malých Re (plíživé proudění) a při velkých Re (mezní vrstva) – Prandtlovy rovnice

Doporučená literatura

  1. Noskievič J. a kol.: Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, Praha, 1987

 Podpora prezenční i distanční výuky

http://moodle.cvut.cz/