O ústavu

Ústav Mechaniky tekutin a termodynamiky Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní je jedním z předních českých vědeckovýzkumných pracovišť v oblasti mechaniky kontinua. Kromě výuky předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu se věnuje především výzkumu a vývoji v oblasti aplikované mechaniky tekutin (typicky v leteckých a automobilových aplikacích), sdílení tepla (v oblasti energetiky a automobilové techniky), hemodynamiky (především ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy) a problematice nadzvukového proudění.