CTA (Constant Temperature Anemometry)

Constant Temperature Anemometry (CTA) někdy také označovaná jako Hot-Wire Anemometry (drátková anemometrie) nebo Thermal Anemometry (teplotní anemometrie) je technika pro měření proudění jak v kapalinách, tak plynech a to pomocí sondy vložené do vlastního proudu.

Princip spočívá v tom, že senzor na konci sondy se nažhaví na specifickou vysokou teplotu a v okamžiku, kdy je vystaven okolnímu proudění tekutiny dojde k jeho ochlazení. Množství proudu potřebného k udržení původní teploty je úměrné rychlosti proudění v těsném okolí vlastní sondy.

Typická CTA měřící sestava obsahuje vlastní řídicí jednotku (Constant Temperature Anemometer), příslušné sondy a pak vyhodnocovací software. Jako sondy se používají drátkové sondy (Hot wire nebo Hot film) uzpůsobené pro měření jedné, dvou či všech tří složek rychlosti proudění v různém prostředí (plyn, kapaliny).

CTA metoda je vhodná především pro měření turbulentního proudění, případně proudění s velmi rychlými změnami díky schopnosti detekce až do stovek kHz a také pro velmi přesná měření proudění v mikrostuktrách, kde je požadováno vysoké prostorové rozlišení (až desetiny mm) a to s ohledem na fakt, že měření probíhá skutečně bodově.

Zdroj: Dantec Dynamics